فرو ریختن مرکز خرید و فروش در مکسیکا

فرو ریختن مرکز خرید و فروش در مکسیکا باعث کشته شدن 7 کارگر گردید

فرو ریختن مرکز خرید و فروش در مکسیکا
فروریختن سقف یک مرکز خرید وفروش در مکسیکا
فروریختن سقف یک مرکز خرید وفروش در مکسیکا

فروریختن سقف یک مرکز خرید وفروش در مکسیکا

 

همچنان درنتیجه یی  این حادثه یی غم انگیز 15 کارگر مجروح شده نیز 9 کارگر مفقود الاثر میباشند.

در نتیجه فرو ریختن یک مرکز خرید و فروش در ایالت نوئوو لئون مکسیکا که امور ساخت آن ادامه دارد دستکم 7 کارگر کشته شده و 9 کارگر مفقود گردیده است.

منشی مجلس شهرداری ایالت نویوو لیون طی مصاحبه مطبوعاتی ضمن اشاره به فرو ریختن یک مرکز خرید و فروش در حال ساخت در شهر مونتری مکسیکا گفت که در این حادثه 7 کارگر کشته شده و 15 کارگر نیز مجروح شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه تلاشها برای یافتن 9 کارگر مفقود که گمان میرود زیر آوار مانده اند، ادامه دارد گفت: امور ساخت این مرکز خرید و فروش غیر قانونی و بدون جواز بوده است.

در رابطه با این حادثه تحقیقاتی آغاز شد.اخبار مربوطه