در اثروقوع طوفان "جیبی" در جاپان 11 تن جان باخت

به تعداد 2 ملیون تن از ساکنین این منطقه به دلیلجلوگیری از افزایش تعداد جان باخته گان تخلیه گردیده است

japonya jebi tayfunu2.jpg
japonya jebi tayfunu1.jpg
طوفان "جیبی" در جاپان
طوفان "جیبی" در جاپان

در اثر وقوع طوفان "جیبی" در جاپان 11 تن جان باخت

 

در نتیجه وقوع شدید ترین طوفانی که در طی 25 سال آخیردر اینکشور نظیر آن دیده نشده، بیشتر از 300 تن نیز مجروح گردیده اند.

به تعداد 2 ملیون تن از ساکنین این منطقه به دلیلجلوگیری از افزایش تعداد جان باخته گان  تخلیه گردیده است.

در اثر وزیدن باد های شدیدی که در فی ساعت 200 کیلومتر سرعت دارد، درختان از بیخ وبن کنده شده و هر آن چیزی که در سواحل موجود بود به اوقیانوس رها گردیده است.

صدها عراده موتر از اثر وزیدن بادهای شدید خساره مند گردیده است.

وبعضی از کشی ها نیز به خشکه نشسته است.

در اثر این طوفان هولناک میدان هوایی بین المللی کانسا یی نیز در زیر آبها مانده است.

به تعداد تقریبا 3 هزار مسافر نیز به دلیل لغو پروازها به وسیله "فری بوتها" از میدان هوایی کانسو تخلیه ساخته شدند.

همچنان در نتیجه وزیدن بادهای شدید و طوفان یک عراده تانکر تیل به پل ایزمیسانو که میدان هوایی کانسو را به اوساکا وصل میکند، تصادم نمود.

این حادثه باعث قطع شدن راه های زمینی وراه آهن منتهی به میدان هوایی گردید، و در نتیجه آن بیشتر از هزاران تن از سرنشینان ریلها مجبور به گذراندن شب در میدان هوایی گردیدند.

در این میدان هوایی که بروی ترافیک هوایی هم اکنون مسدود است، در بعضی از جاهای ان برق وجود ندارد.

تاکنون معلوم نیست که این میدان هوایی بروی ترافیک طیاره ها چه وقت باز خواهد شد.اخبار مربوطه