سازمان ملل به افزایش حملات متوجه به غیرنظامیان جلب دقت کرد

در طول سال گذشته 43 هزار تن به علت جنگ و درگیری جان خود را از دست داده و سه تن از هر چهار تن ایشان غیرنظامی بوده اند

سازمان ملل به افزایش حملات متوجه به غیرنظامیان جلب دقت کرد

سازمان ملل متحد به یک تراژیدی مهم جلب دقت کرد

در طول سال گذشته 43 هزار تن به علت جنگ و درگیری جان خود را از دست داده و سه تن از هر چهار تن آنهاغیرنظامی بوده اند

دفتر هماهنگی یاری های انسانی سازمان ملل در آستانه 19 آگست روز جهانی یاری انسانی به افزایش حملات متوجه به غیر نظامیان جلب دقت کرد

بر اساس این گزارش 43 هزارتن در طول سال 2017 در مناطق درگیری جان خود را از دست داده اند

31 هزار و 904 تن از این افراد، غیرنظامی بوده اند. 139 تن از امدادرسانان در مناطق درگیری جان خود را از دست داده اند

سازمان ملل به لزوم توقف فوری کشتار کارکنان بخش یاری رسانی انسانی در مناطق درگیری جلب دقت کرداخبار مربوطه