آمریکا مستقیما با طالبان مذاکره می کند

عبدالله عبدالله گفت: این تماس‌ها در گذشته هم بین آمریکایی ها و گروه طالبان وجود داشته و در این اواخر نیز تماسی صورت گرفته است

آمریکا مستقیما با طالبان مذاکره می کند

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان: این تماس‌ها در گذشته هم بین آمریکایی ها و گروه طالبان وجود داشته و در این اواخر نیز تماسی صورت گرفته است.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست شورای وزیران ضمن تایید گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و آمریکا گفت: دولت افغانستان نیز در جریان این گفتگو‌ها قرار دارد.

وی همچنین افزود: این تماس‌ها در گذشته هم بین آمریکایی ها و گروه طالبان وجود داشته و در این اواخر نیز تماسی صورت گرفته است.

عبدالله با اشاره به اینکه زمینه سازی مذاکره میان دولت افغانستان با طالبان موضوع اصلی این گفتگو ها است، تصریح کرد که خبرهای مبنی بر سپردن مناطقی به طالبان شایعه بیش نیست. وی افزود هر گروهی تا زمانی که با دولت می‌جنگد، دشمن مردم و دولت افغانستان است.اخبار مربوطه