ناتوتدابیرلازمه خویش دربرابرتهدیدات متوجه ازطریق مرزهای جنوبی به تورکیه را افزایش خواهد داد

در بین هم پیمانان اتحاد و همبستگی وجود دارد، در برابر تهدیدات و چالش ها نیز با اتفاق هم مبارزه میکنند

ناتوتدابیرلازمه خویش دربرابرتهدیدات متوجه ازطریق مرزهای جنوبی به تورکیه را افزایش خواهد داد

ناتوتدابیرلازمه خویش دربرابرتهدیدات متوجه ازطریق مرزهای جنوبی به تورکیه را افزایش خواهد داد

ناتو به افزایش تدابیر خویش در برابر تهدیدات متوجه به تورکیه از طریق مرزهای جنوبی اینکشور تصمیم اتخاذ نمود.

روز اول نشست سران این پیمان که در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، با انتشار یک اعلامیه اختتامیه  به پایان رسید.

در ماده بیست و سوم این بیانیه، ضمن تاکید به تصمیم این پیمان مبنی بر افزایش تدابیر در راستای مقابله با تهدیدات متوجه به تورکیه از طریق مرزهای جنوبی اینکشور، پیام مبارزه با تروریزم نیز داده شد.

در این بیانیه با اعلام اینکه "تهدید راکت بالستیک متوجه به تورکیه از سوی سوریه را مورد تعقیب قرار داده و به ارزیابی ان ادامه میدهیم." آمده است:  در بین هم پیمانان اتحاد و همبستگی وجود دارد. در برابر تهدیدات و چالش ها نیز با اتفاق هم مبارزه میکنند.اخبار مربوطه