گزارش "تخمین های اقتصاد جهانی" بانک جهانی به نشر رسید

گزارش ماه جون سال 2018 بانک جهانی موسوم به " تخمینهای اقتصاد جهانی " به نشر رسید

گزارش "تخمین های اقتصاد جهانی" بانک جهانی به نشر رسید

بانک جهانی اعلام داشت، انتظار می رود اقتصاد ترکیه در سال جاری 4 و نیم درصد و در هرکدام از دو سال آینده 4 درصد رشد نماید.

گزارش ماه جون سال 2018 بانک جهانی موسوم به " تخمینهای اقتصاد جهانی " به نشر رسید.

بانک مذکور رشد اقتصاد جهان در سال جاری را ماندد سال گذشته 3 اعشاریه 1 درصد تخمین زده است.

در گزارش گفته شد، برغم اینکه اقتصاد جهان ظرف 10 سال اخیر برای اولین بار به رشد متعادلی متمایل شده است، ریسکهای فزاینده ثبات را تهدید می نماید.

در گزارش ضمن اشاره براینکه، علاوه براین تلاطمات مالی، بی ثباتی های سیاسی و تنشه های ژئوپولیتیک افزایش یافته است، تقویت مالی اقتصادهای توسعه یافته پیشنهاد گردید.

بانک جهانی در گزارش خود رشد اقتصادی تخمینی برخی از کشورها را تغییر داده است.

بانک جهانی در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی سال جاری ترکیه را 3 و نیم درصد تخمین زده بود.


برچسب ها: گزارش , بانک جهانی

اخبار مربوطه