ترکیه خواهان خروج سرقسول اسرائیل از کشور شد

ترکیه خواهان خروج سرقنسول اسرائیل در استانبول از این کشور شد

ترکیه خواهان خروج سرقسول اسرائیل از کشور شد

ترکیه خواهان خروج سرقنسول اسرائیل در استانبول از این کشور شد

اخراج سرقنسول استانبول اسرائیل از تورکیه پس ازاخراج سفیرآن از این کشور.اخبار مربوطه