لغزش زمین در چین نه کشته بجای گذاشت

این حادثه در ایالت شاکنسی چین بوقوع پیوست

لغزش زمین در چین نه کشته بجای گذاشت

این حادثه در ایالت شاکنسی چین بوقوع پیوست

در نتیجه لغزش زمین در ایالت شانکسی در شمال چین 9 تن جان باخت.

براساس گزارش خبرگزاری شینهوای چین ، در روستای  سای شیا کو انگ" Sayciacuang " در ایالت شانکسی در ساعات صبح امروز لغزش زمین بوقوع پیوست .

بعد از وقوع لغزش زمین در این منطقه جسد نه تن از زیر لایه های زمین بیرون آورده شد.

تعداد زیادی از تیمهای  امداد رسانی، تحقیق و تجسس و آتش نشانی به منطقه اعزام گردید.اخبار مربوطه