در فرانسه درگیری صورت گرفت

این درگیری بین نیرو های پلیس و مظاهره کننده گان صورت گرفته است

در فرانسه درگیری صورت گرفت

به اساس گزارش های رسیده در فرانسه بین مظاهره کنندگان و پلیس در تظاهرات ضد حکومتی درگیری صورت گرفته است.

پلیس در این درگیری ها 51 مظاهره کننده را تحت نظارت قرار داده و در پی بازجویی های بعمل آمده 17 نفر از این افراد را بازداشت نمود.

معترضین که در پی شرکت در تظاهرات با حضور بیش از دو هزار نفر از محل حادثه دور شدند، به شعبه های بانکها، دفاتر رهنمای معاملات، شرکت های بیمه و مغازه های تلفن فروشی حمله ور شدند.

مقامات اعلام کردند مظاهره کنندگان موجب ببار آمدن خسارات مالی بزرگی شدند.

در حالیکه موج اعتصابات در بسیاری از بخش های خدماتی ادامه دارد، گروههای مختلف نیز با خواسته های متفاوت تظاهرات اعتراض آمیزی ترتیب دادند.

دهها هزار نفر با در خواستهای مختلف از حکومت به کوچه و خیابانها ریختند.

پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از آب فشار قوی و گاز اشک آور استفاده نمود.

 اخبار مربوطه