اجلاس مشاورتی روسای جمهور آسیای میانه در آستانه برگزار خواهد شد

اجلاس مشاورتی روسای جمهور آسیای میانه روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان ترتیب خواهد یافت

اجلاس مشاورتی روسای جمهور آسیای میانه در آستانه برگزار خواهد شد

در این اجلاس که به میزبانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برگزار خواهد شد، روسای جمهور قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان حضور خواهند یافت

آیدوس اوکیبای Aydos Ukibay  سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان اظهار داشت، در این اجلاس که به میزبانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برگزار خواهد شد، روسای جمهور قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان حضور خواهند یافت

وی  افزود: "برگزاری این دیدار پنج جانبه، در حالی که چند روز تا جشن مشترک کشورهای آسیای میانه نوروزباستانی باقی مانده است، حائز اهمیت می باشد." 

اوکیبای Ukibay در رابطه با موضوع جلسه اطلاعی ارائه نکرده و گفت، قربانقلی بردی محمد اوف رئیس جمهور ترکمنستان به علت برنامه هایی که از قبل برنامه ریزی شده، در این اجلاس حضور نخواهد یافت و آقچا نوربردی یئوا رئیس مجلس ترکمنستان، به نمایندگی از این کشور حضور خواهد یافت

وی با اشاره به اینکه امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه سفری رسمی به قزاقستان خواهد داشت، گفت، در چارچوب این سفر، موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفتاخبار مربوطه