مسابقه قایق رانی با قایق های کدویی درآمریکا

تولید کنندگان کدویی های غول آسا در Tualatin، چهارده سال قبل مسابقه قایق رانی با قایق های ساخته شده از کدو را آغاز کردند

مسابقه قایق رانی با قایق های کدویی درآمریکا
مسابقه قایق رانی با قایق های کدویی درآمریکا
مسابقه قایق رانی با قایق های کدویی درآمریکا

تولید کنندگان کدویی های غول آسا در Tualatin، چهارده سال قبل مسابقه قایق رانی با قایق های ساخته شده از کدو را آغاز کردند 

 

 

تولید کنندگان کدویی های غول آسا در Tualatin، شهری کوچک در ارگون آمریکا، 14 سال قبل مسابقه قایق رانی با قایق های ساخته شده از کدویی را آغاز کردند. در پاییز هر سال به صاحب بزرگترین کدو جایزه داده شد ه و مسابقه قایق رانی آغاز می شود.اخبار مربوطه