برخورد خشن پولیس یونان با 100 مهاجر غیرقانونی دستگیر شده در این کشور

این مهاجرین پس از دستگیری توسط پولیس یونان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با رفتار خشن و غیر انسانی اینکشور مواجه شده اند

برخورد خشن پولیس یونان با 100 مهاجر غیرقانونی دستگیر شده در این کشور

این مهاجرین پس از دستگیری توسط پولیس یونان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با رفتار خشن و غیر انسانی اینکشور مواجه شده اند

100 مهاجر که از طرق غیرقانونی به یونان رفته و در اینکشور دستگیر شده بود، در نزدیکی مرز ترکیه رها شدند.

مهاجرین غیرقانونی ادعا کردند که با قایق از رودخانه مریچ به یونان رفتند و پس از دستگیری توسط پولیس یونان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با برخورد خشن پولیس اینکشور مواجه شده اند.

این مهاجرین غیرقانونی که پاکستانی، افغانی و سوریه ای بودند پس از اتمام امور بازجویی به اداره مهاجرت ولایت ادیرنه اعزام شدند.اخبار مربوطه