کاسه سرامیکی هزار ساله به 37.7 میلیون دالر فروخته شد

در برنامه ای که از سوی Sotheby's در هانگ کانگ ترتیب یافت، کاسه متعلق به خاندان سونگ، به رنگ آبی آسمانی براق، به قطر 13 سانتی متر، از 10.2 میلیون دالر به مزایده گذاشته شد

کاسه سرامیکی هزار ساله به 37.7 میلیون دالر فروخته شد

کاسه سرامیکی هزار ساله در چین به قیمت 37.7 میلیون دالر فروخته شد

در برنامه ای که از سوی Sotheby's در هنگ کنگ ترتیب یافت، کاسه متعلق به خاندان سونگ، به رنگ آبی آسمانی براق، به قطر 13 سانتی متر، از 10.2 میلیون دالر به مزایده گذاشته شد

این کاسه که یگانه 4 نمونه دیگر از آن در جهان وجود دارد، پس از 20 دقیقه به فروش رسید

مسئولین Sotheby's در مورد هویت خریدار اطلاعاتی ارائه نکردند.

 

خانه مزایده Sotheby's در مزایده ای در ماه اپریل، الماس 59.6 قراط "ستاره گلابی" را به 71.2 میلیون دالر فروخته بود

قیمت این الماس که از سوی شرکت De Beers در سال 1999 در آفریقای جنوبی کشف شده بود، 60 میلیون دالر تعیین شده بود

 اخبار مربوطه