تاکید مقام ذی صلاح اتحادیه اروپا به اهمیت استراتژیکی ترکیه

جوهانس هان" Johannes Hahn " کمیسارمسئول ازمذاکرات توسعه کمیسیون اروپا تاکید کرد : ترکیه دریک منطقه استراتژیکی مهم ، شریک کلید اتحادیه اروپاست

تاکید مقام ذی صلاح اتحادیه اروپا به اهمیت استراتژیکی ترکیه

جوهانس هان" Johannes Hahn " کمیسارمسئول ازمذاکرات توسعه کمیسیون اروپابا تاکید براینکه ترکیه دریک منطقه استراتژیکی مهم، شریک کلیداتحادیه اروپاست تاکید کرد: ما شریک هستیم، این شراکت سختی است ولی درزمینه بسیاری ازموضوعات همکاری میکنیم.

در اجلاس مجمع عمومی پارلمان اروپا که در شهر استرازبورگ  فرانسه ادامه دارد، رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و آینده روابط فی مابین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جوهانس هان " Johannes Hahn " طی سخنانی درمراسم گشایش این اجلاس ضمن اشاره به اینکه دوطرف نیزازتحولات حاصله راضی وخشنود نمیباشند تاکید کرد: برای اینکه روابط مان عمرطولانی داشته باشدبایدروندموجودرا درمسیربرعکس تغییردهیم.

جوهانس هان" Johannes Hahn " کمیسر مسئول از مذاکرات توسعه کمیسیون اروپا می افزاید: ترکیه دریک منطقه استراتژیک شریک کلید اتحادیه اروپاست. ماشریک هستیم، البته شراکت سختی است ولی درزمینه بسیاری ازموضوعات همکاری میکنیم. مادیالوگ درست، واضح، انتقادی وگاهی سازنده وبسیار سختی داریم.

 کیتی پیری" Kati Piri " گزارشگر پارلمان ترکیه در ترکیه اعلام کرد: پایان دادن به هدف پایان بخشی به عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا اشتباه بسیاربزرگی خواهد بود. پوپولیسم و یا خصومت با خارجیان نباید این مباحثات را در انحصار خود بگیرد.

ادوارد فیرراند" Edouard Ferrand " عضو فرانسوی گروه ملل و آزادی های اروپا نیز ضمن انتقاد ازموضع مقامات اتحادیه اروپا گفت: یک  قرن پیش ازترکیه بعنوان مرد بیمار سخن میگفتیم ولی گمان میکنم که امروز مرد بیمار واقعی اروپا، اتحادیا اروپاست.

وی خطاب به مقامات اتحادیه اروپا تاکیدکرد: ترکیه کشوری بزرگ است. مردم بزرگ این خلق مستحق چیزهای متفاوتی که شما به آنها پیشنهاد میکنید، هستند. درروندی که عاقبت آن معلوم است، موجب اتلاف وقت برای ترکیه و اتحادیه اروپا شدید.اخبار مربوطه