رویت ماه گرفتگی جزئی در شب هفتم آگست

شب هفتم آگست، از قاره های اروپا، آفریقا، جنوب و شرق آسیا و استرالیا، پدیده ماه گرفتگی جزئی به وقوع پیوست

رویت ماه گرفتگی جزئی در شب هفتم آگست
رویت ماه گرفتگی جزئی در شب هفتم آگست
رویت ماه گرفتگی جزئی در شب هفتم آگست

 

شب هفتم آگست، از قاره های اروپا، آفریقا، جنوب و شرق آسیا و استرالیا، پدیده ماه  گرفتگی جزئی به وقوع پیوست.

ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در فاز کامل (بدر) و در حال عبور از بخشی از سایه زمین باشد.

شب هفتم آگست، از قاره های اروپا، آفریقا، جنوب و شرق آسیا و استرالیا، پدیده ماه  گرفتگی جزئی به وقوع پیوست.

ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در فاز کامل (بدر) و در حال عبور از بخشی از سایه زمین باشد.

سایه زمین در واقع از دو قسمت مخروطی شکل درست شده است که یکی در داخل دیگری قرار دارد. بخش خارجی یا نیم سایه‌ای منطقه‌ای است که زمین فقط قسمتی از نور‌های خورشید را مسدود میکند و مانع از رسیدن آنها به ماه میشود. در مقابل بخش درونی یا قسمت سایه، ناحیه‌ای است که زمین مانع از رسیدن تمام نورهایی میشود که از خورشید به ماه میرسد.اخبار مربوطه