کریم اوغلومیگوید: یقینا سرزمینهای خود را پس خواهیم گرفت

مراسم هفتاد و سومین سالگرد قتل عام تاتارهای کریمه توسط روسیه در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد.

کریم اوغلومیگوید: یقینا سرزمینهای خود را پس خواهیم گرفت

مصطفی عبدالجمیل کریم اوغلو، رهبر خلق تاتار کریمه در گردهمایی به مناسبت هفتاد وسومین سالگرد تهجیر و کشتار تاتارها توسط روسیه در مقابل ساختمان اوپرا در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت: مساله فقط تعداد قربانیان کشتار و تهجیر سال 1944 نیست، بلکه به گزارش روزنامه های کمونیستی آن دوره، قرار بود شبه جزیره کریمیه تبدیل به شبه جزیره روس شود.

وی در سخنرانی خود همچنین اظهار داشت:

برای گسترش اراضی روس‌نشین ملت تاتار را قتل عام کردند.  ام18 ماه می را نه روز عزا برای خلق تاتار که روز اتحاد و بسیج میدانیم. برعزم تاتارها برای بازپس گیری حق شان از روسیه تاکید میکنیم.

امروز تمامی دولت های دموکراتیک و در راس آنها اوکراین از تارتارهای کریمه حمایت میکنند. یقینا سرزمینهای خود را پس خواهیم گرفت.اخبار مربوطه