اتحادیه اروپا در مورد برخی از کشورهای عضو خود تحقیقاتی آغاز می کند

اتحادیه اروپا در مورد آندسته از کشورهای عضو خود که پناهنده قبول نمیکنند، تحقیقاتی آغاز خواهد کرد

اتحادیه اروپا در مورد برخی از کشورهای عضو خود تحقیقاتی آغاز می کند

دیمیتریس اورااموپولیس" Dimitris Avramopulos " عضو مسئول از امور مهاجرت، امور کشور و شهروندی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد: در مورد آندسته از کشورهای عضو که در مکانیزم پیش بینی کننده تقسیم 160 هزار پناهجو جای نگرفته اند، تحقیقاتی آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد : در نشست پارلمان اروپا در شهر استرازبورگ فرانسه اعلام شد جای گیری درمکانیزم پیش بینی کننده تقسیم 160 هزار پناهنده با سیستم سهمیه در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک وظیفه حقوقی و اخلاقی میباشد.

" Dimitris Avramopulos " ضمن اشاره به اینکه مکانیزم قبول شده با اکثریت آرای وزرای کشورهای عضو بر اصل همبستگی استوار است تاکید کرد: سیستم موجود نه تنها به نفع ایتالیا و یونان بلکه به نفع تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. با سیستم سهمیه بندی تاکنون 18 هزار پناهجو در کشورهای مختلف اروپایی اسکان داده شده ولی این رقم از هدف مورد نظر بسیار دور است.

مجارستان، پولند و اتریش در بین آندسته از کشورهای اروپایی قرار دارند که حتی یک پناهجو را به کشور خود قبول نکرده اند.

" Dimitris Avramopulos " ضمن اشاره به اینکه مکانیزم قبول شده با اکثریت آرای وزرای کشورهای عضو بر اصل همبستگی استوار است تاکید کرد: سیستم موجود نه تنها به نفع ایتالیا و یونان بلکه به نفع تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. با سیستم سهمیه بندی تاکنون 18 هزار پناهجو در کشورهای مختلف اروپایی اسکان داده شده ولی این رقم از هدف مورد نظر بسیار دور است.

مجارستان، پولند و اتریش در بین آندسته از کشورهای اروپایی قرار دارند که حتی یک پناهجو را به کشور خود قبول نکرده اند.اخبار مربوطه