نجات ابحار ازبلای پلاستیک

نیمی از زباله های اقیانوسها ظرف 5 سال استخراج خواهد شد

نجات ابحار ازبلای  پلاستیک

سال 2018 یکی از بزرگترین برنامه های "تمیزکاری" جهان  آغاز خواهد شد.

پروژه تمیزکاری اقیانوسها از زباله که از سوی یک جوان هالندی آغاز گردیده است، 2 سال پیش از موعد عملی شد.

زمان این پروژه که قرار بود سال 2020 آغاز شود، 2 سال قبل از موعد آغاز شده است.

با یافتن تکنولوژیهای جدید و منابع مالی علاوه، با یکی دیگر از بزرگترین خطری که ابحار با آن مواجه میباشند، به شکلی موثر مبارزه خواهد شد.

توسط طراحی ویژه جوان هالندی، همه زباله های پلاستیکی در یک جا جمع شده و سپس یکجا از آب خارج میگردد.

وی ابراز میدارد که توسط سیستم وی، میتوان به مقدارچندین  تُن زباله را از ابحارخارج کرده و ظرف 5 سال حدود نیمی از زباله های اقیانوسها را، جمع آوری نمود.اخبار مربوطه