پارلمان به انتخابات زود هنگام رای اعتماد داد

بیش از 97 فیصد اعضای حاضر در پارلمان به انتخابات زود هنگام رای اعتماد دادند

پارلمان به انتخابات زود هنگام رای اعتماد داد

بیش از 97 فیصد اعضای حاضر در پارلمان به انتخابات زود هنگام رای اعتماد دادند.

بعداز آنکه ترزا می نخست وزیر انگلستان طالب انتخابات زود هنگام در این کشور شد پارلمان دقایق پیش طی انتخابات با اکثریت آرا به این پیشنهاد وی لبیک گفت.

گفتنی است از جمله 535 اعضای حاضر 522 عضو آن به این درخواست رای مثبت دادند.اخبار مربوطه