وزیرامورخارجه استرالیا کوریای شمالی را تهدید جدی برعلیه کشورخود دانست

ژولی بیشوپ"Julie Bishop" وزیر امورخارجه استرالیا آزمایش ناموفق راکتی کوریای شمالی و تنش روز افزون در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد

وزیرامورخارجه استرالیا کوریای شمالی را تهدید جدی برعلیه کشورخود دانست

ژولی بیشوپ"Julie Bishop" وزیر امورخارجه استرالیا آزمایش ناموفق راکتی کوریای شمالی و تنش روز افزون در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.

وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد : برنامه هسته ای کوریای شمالی برای کشور متبوعش تهدید جدی بوجود می آورد.

ژولی بیشوپ"Julie Bishop" وزیرامورخارجه استرالیا تاکیدکرد: ازتغییرات استراتژیکی آمریکا حمایت کرده و تمامی گزینه ها از جمله عملیات نظامی را در آجندای خود جای داده اند.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجازه به ادامه برنامه راکتی کوریای شمالی ، این کشور از ظرفیت هدف گیری استرالیا برخوردار خواهد شد گفت: برنامه هسته ای کوریای شمالی برای ما تهدید جدی تشکیل میدهد.

وزیر امورخارجه استرالیا با اشاره به اینکه بحران فزاینده در منطقه از موضع کوریای شمالی ناشی میشود افزود: کوریای شمالی تهدیدی را که برای صلح منطقه ای و جهانی فراهم کرده ، در سطح قابل توجهی افزایش داده است. افزایش بحران از رفتارهای تحریک کننده کوریای شمالی ناشی میشود.اخبار مربوطه