حمله پولیس فرانسه به مخالفین حزب راست افراطی

جمع کثیری از اهالی پاریس در اعتراض به حزب راست افراطی وضد مهاجر جبهه ملی به جاده ها ریختند

حمله پولیس فرانسه به مخالفین حزب راست افراطی

جمع کثیری از اهالی پاریس در اعتراض به حزب راست افراطی وضد مهاجر جبهه ملی به جاده ها ریختند.

در فرانسه، قبل از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در روز 23 اپریل برگزار شود تنشهای سیاسی بار دیگر فزونی گرفته است.

جمع کثیری ازاهالی پاریس دراعتراض به حزب راست افراطی وضد مهاجرجبهه ملی و مارین لوپن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این حزب به جاده ها ریختند.

صدها تن از تظاهرکنندگان در مقابله با اقدام پولیس در پرتاب گاز اشک آور و استفاده از اب فشار قوی به سوی آنها سنگ پرتاب کردند.

 تظاهرکنندگان بر این باورند که با روی کار آمدن لوپن، آزادیهای اساسی در این کشور از بین خواهد رفت.

نظرسنجی ها نشان میدهد که رهبر حزب راست افراطی دور اول انتخابات هفته آینده را به راحتی پشت سر خواهد گذشت و به دور دوم راه خواهد یافت.اخبار مربوطه