کشف بیستمین پارچه الماس بزرگ جهان در سیرالئون

یکی از بزرگترین پارچه های الماس‌ ناتراش جهان در اولوسوالی کونوی کشور سیرالئون کشف شد.

کشف بیستمین پارچه الماس بزرگ جهان در سیرالئون

یکی از بزرگترین پارچه های الماس‌ ناتراش جهان در اولوسوالی کونوی کشور سیرالئون کشف شد.

بنا به اعلام نهاد ریاست‌جمهوری سیرالئون، کشیشی در اولوسوالی کونو که با معادن الماس گران قیمتش شهرت دارد، هنگام اکتشاف مواد معدنی، یکی از بزرگترین پارچه های الماس‌ ناتراش جهان (الماس تراش نشده 706 قیراطی) را کشف کرد.

احتمال میرود این الماس 706 قیراطی، بیستمین الماس بزرگ جهان باشد و قیمت آن 5 میلیون دالر برآورد میشود.

ارنست بای کوروما، رئیس‌جمهور سیرالئون از مقامات محلی و مردم کشورش به خاطر اینکه الماس مذکور را از راههای غیرقانونی از کشور خارج نکردند، قدردانی کرد.

گفتنی است این الماس درواحدصندوق بانک مرکزی درشهرفری‌تاون، پایتخت سیرالئون نگهداری میشود.اخبار مربوطه