امضای 5 سند همکاری میان قطر و سودان

سازمان «صلتک» قطر با سازمان و کمیته های سودان 5 سند همکاری امضا کرد

امضای 5 سند همکاری میان قطر و سودان

سازمان «صلتک» قطر با حضور شیخه موزا بنت ناصر، مادر شیخ تمیم امیر این کشور در خرطوم سودان با کمیته مهاجرت، آژانس توسعه اجتماعی، شورای عالی برای مراقبت فکری و بانک های زراعتی و صرفه جوی سودان 5 سند همکاری را به امضا رساند.

صباح الهیدوس، رئیس سازمان صلتک پس از امضای این سندها در نشست مطبوعاتی با بیان این که این سازمان طی سال های گذشته برای 25 هزار سودانی امکان کار فراهم آورده است، اظهار داشت که سازمان مذکور قصد دارد در آینده برای یک میلیون جوان سودانی دیگر نیز شرایط کار فراهم کند.

وی افزود: همکاری امضا شده با کمیته مهاجرت امکان میدهد که 200 نفر پناهنده سوریه یی و هزار خانوده سوریه یی در سودان از این کمک ها برخوردار شوند.اخبار مربوطه