کشف هشت مومیایی سه هزار ساله در مصر

باستان شناسان 8 مومیایی جدید مربوط به 3 هزار سال قبل درمصر کشف کردند

کشف هشت مومیایی سه هزار ساله در مصر

درکاوشهای باستان شناسی درمنطقه دهشوردرغرب مصر 8 جسد مومیایی شده مربوط به 3 هزار سال قبل کشف شد

بنا براعلام وزارت میراث تاریخی مصردرخلال کاوشهای باستان شناسان درجنوب غرب هرم امنمحات دوم از 12مین سلسله فرعون های مصر(1929–1895 ق.م) مجموعه ای از تابوت ها بدست آمده است

به گفته مصطفى وزيری منشی شورای عالی آثار تاریخی مصر فعالیت های باستان شناسان در این منطقه از ماه آگست ادامه داشته واجسادمومیایی شده درتابوتهای مذکوربیرون آورده شده است

بر همین اساس وضعیت 3 مومیایی مناسب ارزیابی شده استاخبار مربوطه