پروژه های ملی بخش دفاعی 9- اولین مرکزتعمیرطیارات هوایی ملی تورکیه درایسکی شهر

کارخانه های نظامی و کشتی سازی، در راس اداراتی قرار دارد که بیشترین کارآیی را در میان دیگر دوایر دولتی تخنیکی و انجنیری دارا میباشد

پروژه های ملی بخش دفاعی 9- اولین مرکزتعمیرطیارات هوایی ملی تورکیه درایسکی شهر

ارزیابیهای ترکان زنگین مدیر آموزش اتحادیه حرب – ایش تورکیه در رابطه با پروژه های ملی بخش دفاعی در تورکیه :

امکانات و قابلیتهای ادارات نظامی و کشتی سازیها در بخش دفاعی تورکیه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.  ولی امکانات و قابلیتهای کارخانه های نظامی و کشتی سازیها که تاکنون موفقیتهای بسیار مهمی را به دست آورده ولی از جانب افکارعمومی با اوصاف کار آیی و لیاقت خوب که دارای بطور کامل آن شناخته نمیشود. اکثرا محصولات صنایع دفاعی که در این ادارات تولید شده و یا مورد تعمیر و بازسازی قرار میگیرند، به شکلی وانمود میگردند که گویی در جایی دیگر تولید گردیده است. کارخانه های نظامی و کشتی سازی مان، در راس اداراتی قرار دارد که بیشترین کارآیی در میان سایر دوایر ذیربط دارا میباشد. این اداره معمولا از جمله دارنده یی بهترین کارگران و محل کار سال در میان سازمانهای نظامی انتخاب میشوند. سازمانهای نظامی و کارکنان آنها قهرمانهای از نظر ها پنهان در توسعه صنایع دفاعی و ملی سازی میباشند. در چهارچوب عملیاتهایی مبارزه برعلیه سازمانهای ترویستی کشورمان در داخل و خارج از کشور، سازمانهای نظامی، افسران، سربازان درجه داران، کارمندان و بخصوص کارگران، نقش مهمی بر عهده دارند. 

با تغییراتی که در سیستم نظامی پس از اقدام به کودتای روز 15 جولای ایجاد شد، باعث به میان آمدن برخی تغییرات در کارخانه های نظامی نیز گردید. سازمانهای نظامی، به شکلی وابسته به وزارت دفاع ملی، زیر سقف دو اداره عمومی با نامهای اداره عمومی کارخانه های نظامی و اداره عمومی کشتی سازی جای گرفتند. در حال حاضر در تورکیه تعداد زیادی از سازمان نظامی مهم و موفق در بنیه اداره عمومی کارخانه های نظامی مشغول کارو فعالیت میباشند. در این برنامه، در مورداولین مرکز تعمیرو باز سازی وسایل و وسایط هوایی تورکیه که تاکنون موفقیتهای بسیاری  داشته و در ولایت ایسکی شهر به فعالیت میپردازد، سخن خواهم گفت. در نوشته های آینده نیز دیگر موسسات، ادارات و کارخانه های موفق را به شما معرفی خواهیم کرد.

از کارخانه تعمیر طیاره، تا اولین کارخانه و یا ورکشاپ تعمیر هوایی

قوماندانی مرکزی اولین مرکز تعمیر و نگهداری هوایی،  سال 1926 به صفت ورکشاپ تعمیر طیارات، در ایسکی شهر تاسیس شد. این مرکز، هم اکنون 92 ساله میباشد. در سالهای 1950 تعمیر و نگهداری طیاره های پروانه دار که در میان تجهیزات نیروی هوایی تورکیه بودند، در این مرکز انجام میشد. به فعالیتهای تعمیرونگهداری طیاره های جت جنگی که از سال 1950 به بعد، انجام میگردید، ازسال 1970، جنگنده های F-84، F-86 و F-100 نیز اضافه شد. این مرکز نظامی، سال 1968 اولین بازسازی موتور جت را انجام داده و امکانات و قابلیتهای فنی اش را افزایش داد.  این مرکز همچنین فعالیتهای تعمیر و نگهداری سطح کارخانه ای خود را که سال 1979 با جنگنده های F-4 آغاز کرده بود را در سالهای 1980 با جنگنده های دیگر نیز انجام داد. سال 1992 نیز بازسای موتور F110 را نیز به فعالیتهایش افزود. فعالیتهای پروژه های مدرنیزاسیون طیاره ها را که سال 1997 با طیاره یی F-4 آغاز کرده بود، در سالهای بعدی برای دیگرطیاره ها نیزانجام داد. با فعالیتهایی که سال 2006 آغاز شد، ATILIM، اولین واحد تست موتور در تورکیه به شکلی کاملا ملی ازنظر نرم افزای و سخت افزاری، دراین سازمان تولید شد. سال 2016 تحت بنیه اداره عمومی کارخانه های نظامی وابسته به وزارت دفاع ملی، نام اولین اداره کل کارخانه های تعمیرهوایی را به خود گرفت.

77 طیاره در سطح کارخانه ای مورد تعمیر و نگهداری قرار میگیرند

امروزدراین مرکزبا 2300 پرسونل که اکثریتشان راکارگران تشکیل میدهند و 260 تن ازآنان نیز مهندس هستند، سالانه نزدیک به 77 طیاره از انواع مختلف مورد تعمیرونگهداری قرار میگیرد. در این مرکز همچنین بازسازی 200 موتور، تعمیر6000 قطعه ازتجهیزات کمکی موتوروجایگاه، تولید 14000 قطعه و کالیبراسیون 4700 قطعه ازتجهیزات را نیزانجام میدهد. همچنین مدرنیزاسیون F-16 PO-III، T-38M Arı و T-38 PC – III نیزاز پروژه های مهمی است که طی دوره اخیر در این مرکز انجام میگردد. در حال حاضر مسئولیت ادراه فنی در چهارچوب فعالیتهای انجنیری سیستمهای مسلح و فعالیتهای مرکز تعمیرات فنی در چهارچوب فعالیتهای تعمیر و نگهداری نیز در این مرکز انجام میشود. کارخانه نظامی، به قصد حمایت و توسعه تدارکاتی ازکارآیی عملیاتی قوماندنی نیروی هوایی، مسئولیت خود در رابطه با سیستمهای مسلح وتجهیزات را از نظراداره فنی به جای آورده، تعمیرات، نگهداری، بازسازی، تست و کالیبریزاسیون را درسطح کارخانه ای انجام داده وقطعات لازمه برای انجام این اموررا نیزتولید میکند وهمچنین تضمین کیفیت را نیزارائه میدهد. دراین مرکزکه با منابع عمومی تاسیس شده است، ماشین آلات، ابزارولوازم با آخرین تکنولوژی وجود داشته وهمچنین پرسنل مجرب متشکل ازکارگران، افسران، درجه داران و کارمندان دران مشغول به کارمیباشند.

مرکز تعمیر و نگهداری اروپا

اولین اداره کارخانه تعمیرو نگهداری هوایی، امروزه که مسابقه فنی دربخش هوایی افزایش یافته است، با برگه های بین المللی کیفیت، محیط زیست، سلامت کاروامنیت که دربخشهای تولید، تعمیر، نگهداری ومدرنیزاسیون دردست دارد، فعالیتهایش را با ستندردهای جهانی انجام میدهد. دیدگاه خود را به شکل  "مرکزی تدارکاتی که در راه تبدیل قوماندانی نیروی هوایی، به قویترین نیروهای هوا و فضای منطقه تلاش میکند" مشخص کرده است. با منابع انسانی و امکاناتی که دردست دارد، نه تنها مرکز تعمیر و نگهداری نیروهای مسلح تورکیه، بلکه مرکز تعمیر و نگهداری موتورطیاره های جنگیF135  در منطقه و همچنین مرکز تعمیر و نگهداری کشورهای اروپایی نیز میباشد.

این مرکز با کارکنان مجربی که دارد، دارای دانش، کیفیت و قابلیتیربلندی در سطح امروزبوده، در آینده نیز به به صفت مرکز دولتی در بخش هوایی به خدماتش ادامه خواهد داد. بنا بر این گفته میتوانیم که در ملی سازی صنایع دفاعی کشورمان، تاثیرات بسزایی خواهد داشت.

 

 اخبار مربوطه