کشف گنجی بینظیر در عمق اقیانوس اطلس

دانشمندان انگلیسی در زیر آبهای اقیانوس اطلس گنجینه ای متشکل از مواد معدنی کمیاب منجمله تلوریم کشف کردند

کشف گنجی بینظیر در عمق اقیانوس اطلس

دانشمندان انگلیسی در زیر آبهای اقیانوس اطلس گنجینه ای متشکل از مواد معدنی کمیاب منجمله تلوریم کشف کردند

کشفیاتی که در 500 کیلومتری جزایر قناری انجام شد، غنای کوه زیر دریا را به شکلی شگفت آور آشکار کرد

دانشمندان مرکز ملی علوم اقیانوس انگلستان، اعلام کردند، با نمونه هایی که از کوه برداشته شده تثبیت شد که این کوه 50 هزار برابر بیشتر از تلوریوم موجود در خشکی دارد

این نمونه ها میتواند حاوی عناصر کمیاب مورد استفاده در توربین های بادی و الکترونیک باشد

برام مورتون سرپرست این تیم اظهار داشت، ما امیدوار بودیم که در کوه زیر دریا مقادیر زیادی مواد معدنی وجود داشته باشد، ولی به این میزان را انتظار نداشتیماخبار مربوطه