توریزم در تورکیه، دوشنبه 15 دلو 1397 هجری شمسی

شهر باستانی ختوشا هم اکنون نیز به موجودیت خویش ادامه داده وحکایت گر احتشام تاریخی خویش درهزاران سال قبل از میلاد بوده است

توریزم در تورکیه، دوشنبه 15 دلو 1397 هجری شمسی

 

امپراتوری هیت هیتها از جمله تمدنهاییست که در ادوار قبل از میلاد در سرزمین انادلو حکمروایی داشته اند.... با وجود اینکه این امپراتوری ازهزاران سال قبل محو ونابود شده است، ولی پایتخت آن ختوشا هم اکنون نیز به موجودیت خویش ادامه داده و به بازدید کننده گانش از اینکه در گذشته ها شهر بااحتشامی بوده است حکایتها یی دارد.

تاسیس امپراتوری هیت هیتها به 1600 سال قبل از میلاد برمیگردد. از آنجاییکه از لابلای کتیبه های  تاریخی بمیراث مانده از آن ادوار معلوم میگردد، کشور هیت هیتها، اولین دولتی بوده که با یک سیستم نوع دیموکراسی اداره میشده است. در این کشور که توسط شاه و ملکه و افراد مربوط به خانواده شاهی اداره میگردید، مجلسی که بنام "پنکوس" یا میشد دارای حق تصویب احکام و فیصله های شاهی و نیز کنترول شخص شاه از طریق رای گیری مجلس بوده است.

 یکی دیگر از کار های انجام یافته توسط امپراتوری هیت هیتها نیز، اولین توافقنامه تحریری بنام "قادس" بوده که با کشور مصر به امضا رسیده است... بدینترتیب ختوشا به صفت یک از شهر های پیشگام عصر خود، نقش پا های آن عصر تا به امروز میرساند.

ختوشا در منطقه وسطی بحیره سیاه تورکیه، در سرحدات ولایت چوروم که امروزه بنام " بوغاز کویی" یاد میگردد، به صفت یک موزیم باستانی (ارخیولوژیک) فضای باز قرار دارد. ختوشا از دوساحه " شهر پایینی" و "شهر بالایی" تشکیل یافته است.

 در ساحه ایکه بنام "شهر پاینی" یاد میشود، جای بود وباش  اهالی و مردم شهر بوده ودرآنجا معبد بزرگ ختوشا نیز قد بر افراشته است.

در ساحه "شهر بالایی" نیز معابد زیادی به نظر میرسد که وجود داشته است. این شهر بوسیله سورهایی که دارای چهار دروازه بوده است احاطه میگردد. دو عدد فیگور شیرها که در دوطرف شیر دروازه  ویا" اسلانلی قپی" قرار دارد، بیانگر هنر هیکل تراشی ظریف ان عصر بوده است.

در دو کیلومتری شمال شرقی ختوشا معبد سنگ نبشته" یازلی قیه" که به صفت بهترین و محتشم ترین نمونه معبد فضای باز مورد قبول واقع گردیده است قرار دارد. دیوارهای این معبد که متشکل از دو اطاق سنگی میباشد، با کندنکاری هایی از نقش خدایان هیت هیتها منقش میباشد.

اگر میخواهید برای دیدن از ختوشا به چوروم سیاحت کنید؟ قبل از اینکه به موزیمهای چوروم و بوغاز کوی سربزنید، بدون گشت وگذار و سیر و سیاحت ازکوچه های تاریخی و سنگی اولوسوالی اسکلیپ، و دیدار روستای سرراه هیت هیت، ودیدن باغ وراغهای مملو ازبوی درخت ناجو، نوش جان کردن ازغذایی لذیذی چون دولمه محلی وخریداری ازفرشهایی بنام "کارکی بیزی" دست باف محلی برنگردید .

ختوشا پایتخت یکی از بزرگترین رقبای زمان فرعونهای مصر و یکی از بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی آن عصر انتظار پایبوس شما میباشد.اخبار مربوطه