ویژه برنامه یی سال میلادی 2019

با برنامه های جدید بخش دری رادیو صدای تورکیه درسال 2019میلادی آشنا شوید

ویژه  برنامه یی  سال  میلادی 2019

امروزاولین روز از سال میلادی 2019 است با عرض تبریک سال میلادی جدید میپردازیم به تقدیم محتوای برنامه هفته وار سال جدید خویش در طول یک سال:

دوستان غزیز !

 برنامه ویژه یی را خدمت شما تهیه دیده ایم که طی آن داشته های  نشراتی و پروگرام هایی که طی سال جدید عیسوی 2019 خدمت شما تقدیم میگردد یک یک با اشکال و درون مایه آن به شما معرفی میگردد. دست اندر کاران رادیو صدای تورکیه درتلاش ان اند تا در سال جدیدبا ارائه برنامه های جدید توانسته باشند خدمتی در خور به شنونده گان عزیزخویش تقدیم نمایند. برنامه های ما با ایماژ و مسیون جدید میخواهد با یک دیدگاه دیگر حوادث و رویداد های  جهان را به اطلاع شما برساند. ازان جاییکه هدف اصلی خدمات ما، رسانیدن اطلاعات تازه وبکر با درنظرداشت معیارهای معاصرژورنالیزم درچوکات پالیسی های رادیوتلویزویون دولتی تورکیه در بخش نشرات خارجی " رادیوصدای تورکیه "میباشد. برنامه های امسالی مان را نیز مانند سالهای پاربا اخبار تورکیه و جهان آغازنموده سپس نگاه کوتاهی به نشرات مطبوع وسایر رسانه های گروهی تورکیه خواهیم انداخت، به تعقیب پروگرام های متنوع و جدیدی را که برای امسال تهیه دیده ایم با پیشکش حضور تان نموده، برنامه های خویش را با آهنگهای زیبایی ازموسیقی ناب تورکیه تزیین میبخشیم. بدینترتیب برنامه های رادیو صدای تورکیه برای افغانستان در سال جدید میلادی مان سراز روزسه شنبه که مصادف است با اولین روز سال 2019 میلادی آغاز میگردد. از خدواند متعال این سال را سال اخوت برادری برابری وسال مملو از سعادت و خوشبختی برای کافه جهان اسلام وهموطنان افغانی خویش تمنی میداریم:

  • محتوای برنامه سه شنبهروز هایمان درطول سال: بعد از اینکه انانس آغار برنامه هار را انجام دادیم، اخبار روز، خلاصه مطبوعات، برنامه یی جدیدی زیر نام "توریزم درتورکیه "که دران برعلاوه تقدیم اخبار توریستی برای شما عزیزان، مناطق تاریخی، باستانی وزیبای تورکیه را از نقطه نظر توریزم وباستانشناسی به معرفی خواهیم گرفت. به تعقیب آن با اناس ویبی میپردازم به تقدیم برنامه جدید دیگری زیرنام "امروز در تاریخ چه گذشت" که بیان کننده وقایع رخدادهایی در طول تاریخ درطی همین روز میباشد. بدین ترتیب با ارایه اناس ختم  برنامه، پروگرام روز سه شنبه مان به پیایان میرسد.
  • محتوای برنامه چهارشنبه روزهایمان در طول سال: نیزهمانند روزقبل انانس آغاز برنامه، بعدا اخبار روز، خلاصه مطبوعات روز و موسیقی تورکی سپس برنامه های "توریزم در تورکیه " و" امروز در تاریخ چه گذشت " و برنامه جدید دیگر امروزی مان نیزعبارت از " تبصره یی برآجندای روز " است این برنامه در بر گیرنده مسایل مربوز به آجندای روز تورکیه و جهان خواهد بود. بدین ترتیب با ارایه اناس ختم  پروگرام روز چهارشنبه مان به پیایان میرسد.
  • محتوای پروگرام پنجشنبه روزهایمان درطول سال: نیز برعلاوه اخبارتورکیه وجهان همراه با خلاصه مطبوعات تورکیه، مثل روز قبل برنامه های "توریزم در تورکیه " وبرنامه یی" امروز در تاریخ چه گذشت " را با تقدیم موسیقی زیبای تورکیه و انانس ختم پروگرام به پایان خواهیم رسانید.
  •  محتوای پروگرام روزهای جمعه ماندر طول سال: بعد از تقدیم اخبارتورکیه و جهان و خلاصه ازمطبوعات روزتورکیه، همانند روزهای قبل میپردازیم به تقدیم برنامه های جدید مان که عبارت از برنامه یی"توریزم در تورکیه "، برنامه یی" امروز در تاریخ چه گذشت" وبرنامه یی جدید دیگری زیر عنوان" پل های دوستی تورکیه" که دارای محتوای معرفی دوایر و موسساتی که از نام دولت و ملت تورکیه به اکثر کشور های جهان دست یاری برادری دراز نموده در شادی و غم در پهلوی دوستان خود قرار میداشته باشند را به معرفی میگیریم. بدینترتیب، با تقدیم آهنگهای زیبایی ازموسیقی تورکی در لابلای برنامه وانانس ختم، پروگرام روز جمعه مان بپایان میرسد.
  • درشنبه روز هاپروگرام مان در طول سال دارای محتوای: اخبارتورکیه و جهان و خلاصه ازمطبوعات روزتورکیه، برنامه های روزهای قبلی به ترتیب  "توریزم در تورکیه "، موسیقی تورکی، سپس برنامه یی" امروز در تاریخ چه گذشت" اناس ویبی وبرنامه یی " تبصره یی بر آجندای روزتورکیه "با انانس ختم، پروگرام روز شنبه مان نیز به پایان میرسد.
  • محتوای پروگرام روزهای یکشنبه در طول سال: بعد از تقدیم اخبارتورکیه و جهان و خلاصه ازمطبوعات روزتورکیه، همانند روزهای قبل  میپردازیم  به تقدیم برنامه های "توریزم در تورکیه "، " امروز در تاریخ چه گذشت" وبرنامه یی " پل های دوستی تورکیه" را درصورت مساعدت وقت موسیقی تورکی یکجا با انانس ختم برنامه خویش را به پایان میبریم.
  • محتوای پروگرام روز های دوشنبه در طول سال: بعد از تقدیم اخبارتورکیه و جهان و خلاصه ازمطبوعات روزتورکیه، موسیقی تورکی، برنامه یی"توریزم در تورکیه "، انانس ویبی به تعقیب ان برنامه یی" امروز در تاریخ چه گذشت" و در لابلای آنها موسیقی نیز خواهیم داشت وبا انانس ختم برنامه دوشنبه روز مان به پایان میرسد.

بدین ترتیب طی یک هفته انچه دست اندر کاران رادیو صدای تورکیه با درنظر داشت کتله های متفاوت شنونده گان خویش به منظور رسانیدن اطلاعات درست و تلطیف احساسات شان پیشکش خواهد نمود عبارت از برنامه های فوق میباشد. قابل یاد آوری است ، نظریات ، پیشنهادات و انتقادات شما شنونده گان عزیر در بهبود نشرات ما نقش اساسی را ایفا خواهد نمود.

بااعتنام از فرصت یکبار دیگر به آدرسهای ارتباط با ما توجه تان را جلب مینماییم:

همه روزه  از روی موج کوتاه ردیف  31 متر برابر9هزار و  595کیلو هرتز وماهواره ترک سات 2-A  در قطبیت عمودی  با فریکانس 11 هزار و919 میگا هرتز با میزان سمبول 24 هزارو 444 ؛ در شبکه انترنت  به ادرس: www.trt.net.tr   پخش میگردد؛ همچنان برنامه هایی مارا میتوانید از طریق ویب سایت: www.trtdari.com نیز تعقیب نمایید. آدرس الکترونیکی مارا به یاد داشته باشید dari@trt.net.tr،trtdari@gmail.com نمبر تیلفونی ما:  00903124633436

 اخبار مربوطه