نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 9 سنبله 1397 هجری شمسی -35-

منطقه ایدلب در نتیجه بحران بمیان آمده از سال 2011 بدینطرف حیثیت اخرین قلعه یی مخالفین درمقابل رزیم اسد را بخود گرفته است

نظری به آجندای تورکیه وجهان جمعه 9 سنبله 1397 هجری شمسی -35-

منطقه ایدلب در نتیجه بحران بمیان آمده از سال 2011 بدینطرف حیثیت اخرین قلعه یی مخالفین  درمقابل رزیم اسد را بخود گرفته است. بر علاوه ایدلب مناطق حلب جنوبی و غربی یکجا با  شمال حما و  شمال لازقیه  همراه با محلات اطراف ان آخرین نقاطی اند که در دست مخالفین اسد قراردارد.  از دست دادن ناطق غوطه شرقی، درعا، کونیتره و قسمتهای شمال حموس موقعیت فعلی مخالفین را بیشتر از پیش با اهمیت تر ساخته است. در چار چوب جریان استانه که نفوس ایدلب در حدود 3 ملیون تن افزایش یافته است، در چارچوب مناطق مسئون از درگیری ها قرا داده شده است. 12 نقطه نظارت تورکیه که در دایره توافقنامه استانه یی " تورکیه روسیه و ایران" در نظر گرفته شده از نطقه نظر تغیر سرنوشت منطقه دارای اهمیت بزرگی میباشد.

حال توجه شما را به تبصره یی در اینمورد به قلم جان آجون نویسنده و گذارشگر موسسه تحقیقات ستراتیژیک اقتصادی و سیاسی ستا حلب میداریم:

مخالفین منطقه یی ایدلب گهگاهی در بین هم دارای درگیری هایی نظامی بوده اند.  این درگیری ها بر علاو اینکه دارای جنبه ایدیالوژیک اند از جهت کسب قدرت نیز بمیان می اید.در راستای اخرین امواج درگیریها در منطقه  زیر چتر گروه تروریستی مخالف القاعده و جدا شده از جبهه النصره زیر نام HTŞ  و جبهه ملی آزاد یخواهی از دو کمپ بزرگ سخن گفتن ممکن به نظر میرسد. در حالیکه جبهه HTŞ از جانب ایالات متحده امریکا به صفت یک باند تروریستی مورد تشخیص قرا گرفته است، جبهه ملی آزایخواهی از جانب دولت تورکیه همکاری گردیده مورد حمایت قرار دارد. جبهه HTŞ که در خارج از جریان استانه قرار گرفته است، جبهه ملی ازادیخواهی سوریه بخشی از جریان استانه را تشکیل میدهد.

گرو پ را دیکالی که  رژیم اسد و مخالفین مسلح به عنوان بهانه تداوم جنگ از آنها یاد میکنند  در منطقه وجود دارد. و تورکیه با راه اندازی مانور های سیاسی جدی یی در از بین بردن این گروپها در تلاش است. با وجود اینکه ایدلب در چارچوب جریان استانه به عنوان منطقه مصئون از درگیریهای اعلام گردیده است، ولی جانب رژیم اسد و نیز مخالفین سخنانی به گوش میرسد که آنها اظهار میدارند که به حملات خویش به شکلی که ایدلب را بطورمستقیم مورد هدف قرار خواهند دادآغاز خواهند کرد. راه اندازی یک حرکت نظامی در ایدلب از نقطه نظر تورکیه ریسک بزرگی را تشکیل میدهد. در توضیحی که از جانب استیفن دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریهمبنی بر اینکه اگر سناریوی غوطه شرقی در ایدلب  تکرار کرده شود، وضعیت انسانی در این منطقه شش برابر بدتر از غوطه شرقی خواهد شد گفته میشود . از میان برداشته شدن مخالفین و موجود در مناطق ایدلب و جوار آن، مناطق زیر تسلط تورکیه چون افرین، عزیز، باب وجرابلوس را نیز بطور مستقیم مورد تهدید قرار خواهد گرفت. اجرایی بودن ظرفیت موجوده رژیم اسد در جهت راه اندازی یک حمله متوجه ایدلب در صورتیکه از جانب روسیه مورد تایید قرار بگیرد ممکن به نظر میرسد. ولی با در نظر داشت پوزیسیونها فعلی دوکشور روسیه و تورکیه  در سوریه همراه با مناسبات موجود بین دوکشور به دلیل اینکه مسکوهمچون یک گامی را که مستقیما انقره را مورد تهدید قرار بدهد را نخواهد برداشت، احتمال امکان عملی شدن همچو یک وضعیت را ضعیف جلوه میدهد. و اما بمبار دمانها پیهم منطقه  باعث خدشه دار شدن جریان آستانه گردیده عدم تامین استقراردر این مناطق میگردد. امکان ان میرود که در این میان نیروهای نظامی رژیم اسد و یا هم نیروهی مسلح غیر دولتی وابسته به رژیم با راه اندازی حملاتی متوجه به مناطق تحت کنترول و نظارت تورکیه میخواهند قوت نظامی تورکیه در این مناطق را مورد ازماییش قرار بدهند.  زیرا تورکیه با افراز 12 پوسته نظارتی در این منطقه جلو حملات زمنی متوجه آن نقاط را گرفته است. دیده میشود که نیروی نظامی رژیم اسد برای حمله به ایدلب و مناطق اطراف آن ناکافی و کاملا ضعیف بوده و تماما وابسته به کمکهای نظامی روسیه و ایران میباشد. بناء گفته میتوانیم که رژیم تحت نفوذ مستقیم کشور روسیه  یی اسد بدون اجازه و تایید دولتهای روسیه و ایران هیچگونه حمله یی را متوجه ایدلب انجام داده نخواهد توانست. کعلوم است که یک همچو حمله یی را رژیم اسد با همکاری و تایید همه جانبه دولت روسیه انجام داده میتواند. تورکیه در چارچوب مذاکرات همه جانبه خویش با دولت روسیه در تلاش تامین صلح و استقرار در منطقه ایدلب و نجات جان تقریبا 3 ملیون انسان غیر نظامی و جلوگیری از بحران جنگ و درگیریهای نظامی در منطقه بوده است. همچنان با وجود اینکه جلوگیری از حملات خونین هوایی رژیم در منطقه بطور مستقیم ممکن نمیباشد تورکیه مصرانه در تلاش آن است که از راه دیپلوماسی و راه اندازی جلسات با متفقین سیاسی خویش چون روسیه و ایران از شدت آن کاسته به حد اقل برساند. و نیز لازم است تا با تقلیل گروپهای مسلح مخالف در منطقه بهانه بمباردمان نیروهای نظامی کشورهای ایران و روسیه را به جانب داری رژیم است از دست ایشان گرفته شود.  موضو ع دیگری که خیلی لازم وضروری میباشد عبارت از آن است که تورکیه برای تامین صلح پایدار و جلوگیری از بمباردمانهای هوایی در منطقه، همه مخالفین مسلح رژیم اسد را در زیر یک چتر در اورده منسجم نماید و جلو خشونت و درگیریهای گرفته شود، تا  رژیم وهمه جوانب طرفدار رژیم اسد از شیوه حمله کننده خویش به ایدلب صرف نمایند. واما دیده میشود که در این حال رژیم اسد تلاش آن را دارد که همه گروه های مسلح مخالف خویش را از بین برده و همه نیروی های انقلابی ومخالف رژیم را از قدرت عمل ساقط بسازد.تهیه یی قانون اساسی گامهای جدیدی که در چارچوب روند آستانه و سوچی برداشته میشود متضمن و عنصر فشار وارد کننده یی اند  که جلو همچو خود کامه گیهای رژِم اسد گرفته شود. محافظت ایدلب از نقطه نظر تورکیه ازجلوکیری سیل مهاجرین به تورکیه گرفته الی مبارزاتی که در جهت حفظ مناطقی در شمال سوریه که در نتیجه حملات سپردفاعی فرات و شاخه زیتون که به دلیل جلوگیری از حملات تروریستی باندهای وابسته گروه تروریستی پ ک ک یعنی پ ی د / ی پ گ  ونیز مذاکراتی وابسته به آینده سوریه درطیف وسیعی دارای اهمیت بوده داست.

تبصره یی به قلم جان آجون نویسنده و گذارشگر موسسه تحقیقات ستراتیژیک اقتصادی و سیاسی ستا را شنیدید.

 اخبار مربوطه