ویژه برنامه سالروز عملیات صلح قبرس

تورکیه در سال 1974 با هدف جلوگیری از حملات متوجه به جمعیت تورک در قبرس شمالی عملیاتی به این جزیره ترتیب داد

ویژه برنامه سالروز عملیات صلح قبرس

قبرس در طول حاکمیت انگلیس ها از ساختار دو جامعه و دو دین، برخوردار بوده است. رومی ها که بعد از سال 1931 در راستای اعلام استقلال خود از انگلستان تلاش میکردند، خواستار پیوستن این جزیره به کشور یونان شدند. تورکیه که به بر اساس قراردادهای بین المللی حق ضمانت در این جزیره را داشت، در سال 1974 با هدف جلوگیری از حملات متوجه به جمعیت تورک قبرس عملیاتی به این جزیره ترتیب داد. حدود نیمی از مردم جزیره از سوی اردوی تورکیه نجات داده شدند. دوره صلح آغاز شده از آن روزها تا به امروز ادامه یافته است. فعالیت های مربوط به یکپارچگی دو بخش این جزیره دو جامعه ای، امروزه نیز همچنان ادامه دارد. به حمایت از تورکهای قبرس که امنیت و موجودیت شان در سایه عملیات صلح قبرس، تحت ضمانت قرار گرفته است، ادامه خواهیم داد.    اخبار مربوطه