شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 15 سرطان 1396

طلعفر بزرگترین اولوسوالی واکثرا ترکمن نشین عراق ازاشغال این کشوردرسال 2003 بدین طرف با مسائل بزرگی روبرو شده است

شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 15 سرطان 1396

 مروری بر اهمیت استراتژیکی شهر طلعفر عراق

طلعفر بزرگترین اولوسوالی واکثرا ترکمن نشین عراق ازاشغال این کشوردرسال 2003 بدین طرف با مسائل بزرگی روبرو شده است. آینده این اولوسوالی استراتژیک که درحال حاضرتحت اشغال سازمان تروریستی داعش قراردارد، ازنظرعراق ومنطقه اهمیت فراوانی دارد. در سالهای اخیر مناطق محل زندگی ترکمنان در سوریه و عراق در مقیاس بزرگی به ویرانه تبدیل شده اند. ترکمنان در نقاط بسیاری در جغرافیایی از بایربوجاق گرفته تا مندَلی درمعرض ظلم وبیداد وقتل عامها قرارگرفته اند. طلعفربزرگترین اولوسوالی عراق نیزیکی ازمهمترین نمونه های این نقاط میباشد. بخش اعظم جمعیت طلعفر را که با مرکزشهرموصل 63 کیلومترفاصله دارد، ترکمنان تشکیل داده اند. برای همین نیزدر مهمترین موقعیت مرکز ترکمنان عراقی قرار دارد. بعد از اشغال موصل از سوی داعش، بیش از 300 هزار ترکمن مجبور به کوچ به نقاط مختلف عراق مانند شهرهای اربیل، دوهوک، کرکوک، نجف، کربلا و بابل شدند. حدود 60 هزارتن نیز به ترکیه پناه آوردند. بیش از15 هزارترکمن نیزموفق به فرار نشده و در طلعفر زیر تهدید داعش زندگی میکنند.

آندسته از طلعفریهایی که در داخل عراق کوچ کرده اند، با مسائل بسیار جدی مبارزه میکنند. آنها در شهرهایی که بدانها کوچ کرده اند، تحت شرایط سختی زندگی میکنند. طلعفری ها مدتی نتوانستند وارد کرکوک شوند، سرانجام در نتیجه اقدامات و فعالیتهای مختلف جبهه ترکمن عراق، به ورود آنها به شهر مذکور اجازه داده شد. واما امکانات زیست ترکمنان طلعفری در آنجا نیز بسیار محدود بود. چنین تخمین زده میشود که درگیریها بین اردوی عراق و داعش در موصل بعد از مدت کوتاهی به پایان خواهد رسید. به احتمال قوی داعش به زیر زمین و مناطق صحرایی عقب نشینی خواهد کرد. بعد از پایان درگیریها در مرکز موصل، طلعفر بیش از پیش مطرح خواهد شد. گفته میشود در حال حاضر در طلعفر بیش از 2 هزار شبه نظامی داعشی وجود دارد. بیش از 15 هزار ترکمن نیز در طلعفر تحت محاصره قرار داشته و نمیتوانند فرارکنند. برای همین دوره درگیری خونینی در انتظار طلعفر بسر میبرد. عملیات مورد نظر برای اجرا در طلعفر باید با حساسیت طرحریزی گردد. ورود نیرویی بغیر از اردوی عراق به این شهر مسائل بزرگی ببار خواهد آورد. طلعفریها از ورود حشدی شعبی و پ ک ک به این شهر احساس نگرانی و ترس میکنند. اگرحشدی شعبی وارد این شهر شود، میتواند جنگ مذهبی جدیدی صورت بگیرد. سازمان تروریستی پ ک ک نیز درصدد طرحریزی پاکسازی قومی ترکمنان میباشد. برای حراست ازغیرنظامیان و جلوگیری ازخونریزی در طلعفر باید حشدی شعبی و پ ک ک را از این شهردورنگاهداشت. ترکمنان که مجبور به کوچ به نقاط مختلف عراق شده اند، می گویند، ورود هیچ قدرت خارجی به طلعفر را قبول نخواهند کرد. آنها براین عقیده اند که قدرتهای خارجی به تنش مذهبی در طلعفر دامن میزنند. تامین توافق درطلعفر صرفا توسط مردم این شهر امکان پذیر بوده و در صورت مداخله قدرت خارجی در طلعفر، تاسیس و حراست از صلح در این شهر غیرممکن خواهد بود. طلعفر یکی از استراتژیک ترین نقاط منطقه میباشد. شاید هم مهمترین آنها. این شهر از نظر ترکیه نیز اهمیت استراتژیکی دارد. ترکیه که از نزدیک با آینده موصل علاقمند میگردد، موضوع طلعفر را نیز از نزدیک مورد تعقیب قرار میدهد. طلعفر آخرین قلعه ترکمنان در منطقه میباشد. علاوه براین روستاهای ترکمن که بین طلعفر و سنجار قرار دارند، در کنترل راه منتهی به منطقه سنجار اهمیت استراتژیکی دارند. از اینرو تحولات واقع در طلعفر نه تنها از نظر ترکمنان بلکه از نظر مبارزه با پ ک ک که می خواهد سنجار را به پایگاه جدیدی تبدیل کند، حائز اهمیت می باشد. برای همین انجام بازگشت های بعد از داعش به طلعفر در چهارچوب یک توافق سالم اهمیت فراوانی دارد. اگر کرکتر ترکمنهای طلعفر مورد حراست قرار نگیرد، درگیریها شکل غیرقابل حلی بخود خواهد گرفت. طلعفر در دوره امپراطوری ترک نیز منطقه مهمی محسوب میشد. بطوریکه این شهربعنوان مهمترین پایگاه منطقه مشاهده میگردید. طلعفر بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی بسال 1920 به عراق ملحق شد. در دوره ای که عراق تحت کنترل انگلستان قرار داشت، ترکمنان این کشور درمقابل انگلیسیها مقاومت بزرگی نشان دادند. طلعفر مهمترین پایگاه این مقاومت بود. برای همین طلعفر صرفا پرابلم داخلی عراق و یا ترکمنان نمیباشد. این شهر در عین حال برای جمهوری ترکیه یک مسئله امنیتی مهم و حیاتی میباشد. اخبار مربوطه