نظری به آجندای ترکیه و جهان 13 27.03.2017

"صدای پای نژادپرستی افراطی دراروپا شنیده می‌شود"

نظری به آجندای ترکیه و جهان  13  27.03.2017

معاون نخست وزیرترکیه درسخنانی که دراینمورداظهارداشت گفت:"صدای پای نئونازیزم، نژادپرستی افراطی ونئوفاشیزم رادراروپا می‌شنویم. آنها درحال نزدیک شدن هستند".

نعمان قورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه درمصاحبه ای اظهارداشت: "صدای پای نئونازیزم، نژادپرستی افراطی و نئوفاشیزم را در اروپا میشنویم. آنها درحال نزدیک شدن هستند". قورتولموش بابیان اینکه، اروپادرزمانی نه چندان دور، ازفاشیزم هیتلروموسولینی رنج‌هایی بسیاری متحمل شد، گفت:  " تاریخ معاصراروپا نیزشاهد جنگ‌های خونین جهانی اول و دوم بود. علت اصلی این تاریخ خونین، نژادپرستی افراطی است." ما به صفت ترکیه بیش ازسه میلیون پناهجو رادرکشورمان پذیرفته‌ایم. شهروندان ما نان خود را با آنها تقسیم کردند. حضور این تعداد پناهجویان درهرکشوردیگریی، موجب بروز مشکلات اجتماعی میشد، اما برخورد مردم ترکیه نسبت به این پناهجویان مانع ایجاد چنین مشکلاتی برای ما شده است. نمیتوان این حمایت با شعورمردم ترکیه را نادیده گرفت

خبرداده شدن حق شهروندی به 3 میلیون شهروند سوریه یی تماما دروغ است. ازاین موضوع تنها به عنوان ابزاری برای کمپاین وهمچنین تحریک شهروندان استفاده شده است. این مردم دوستان و برادران ما هستند. ما درتلاش فراهم ساختن زمینه مناسب برای زندگی آن ها درکشورخودشان هستیم. هیچ قدرتی نمیتواند مانع برگزاری همه پرسی شود. می‌گویند شاید اجازه برگزاری انتخابات دراینجارابه شماندهیم. بدین دلیل است که شهروندان ما از دادن رای  «بلی» حمایت میکنند. این کشورها درگام بعدی رأی دادن رابرای شهروندان خودنیزممنوع اعلام خواهند کرد. این یک اقدام کاملا مستبدانه ست برای تدویر جلسات حزب عدالت وتوسعه دراروپا، دوستان ما به آنجا رفته و دیدارهایی داشتند. متأسفانه یکی ازاین جلسات لغو شد. آنها به ناچاردرداخل خانه‌ها دورهم جمع شدند. به همین دلیل نمیتوانیم همایش‌های بزرگی مانند سال 2014 را برگزارکنیم. رفتارکشورهای اروپایی با سیاستمداران ترکیه، قسمی واقع شد که کسانی مانع سخنرانی مقامات دولت مشروع ومنتخب مردم ترکیه ونمایندگان مجلس شدند، این در حالی است که به کمپاین‌های «نه» و تجمع گروه تروریستی پ.ک.ک با نظارت وکنترل پولیس اجازه میدهند و آشکارا از آنها حمایت میکنند. این تناقضرا ما فهمیده نتوانستیم. دوستان اروپایی به این نکته خوب دقت کنند؛ گروه‌ های تروریستی خوب و بد ندارند. تقویت تروریست‌ های پ.ک.ک بدین شکل دراروپا، به زیان سیاسیون این قاره است وچنین هم شد. قتل اولاف پالمه را فراموش نکنند. وی یک سیاستمدارمعتدل بود که توسط پ.ک.ک کشته شد. ما ازیک گروه تروریستی صحبت می‌کنیم که درترور سیاستمداران اروپایی لحظه ای تردید نمیکند.

معاون نخست وزیر اظهار داشت: موضوع داده شدن حق شهروندی به سه میلیون سوریه یی که در ترکیه به صفت پناهجو حضور دارند، تماما دروغ است. اینها بیاناتی است که با هدف نگران کردن شهروندانمان ایراد میشود. چیزی به نام دادن حق شهروندی به سوریه یی ها وجود ندارد. این تماما به عنوان یک ابزار انتخاباتی مورد استفاده قرار میگیرد. گویا به سه میلیون نفر حق شهروندی داده خواهد شد. پناهجویان دوستان و برادران ما هستند. ما میکوشیم تا درکشوراین عزیزان زمینه برقراری صلح، ثبات و آرامش را فراهم کنیم.

قورتولموش در ادامه سخنانش افزود: مابیش ازسه میلیون پناهجو قبول کردیم. شهروندان ما این عزیزان را درنان شبا روزی خود شریک کردند. رفتن این تعداد مهاجر به یک کشور دیگر، میتواند منجر به حوادث بزرگ اجتماعی شود. خدا را شکراست که ملت ترکیه توانست با فداکاری وحس همیاری ازعهده این وضعیت برایند. بروزبرخی ازمشکلات کاملا عادی است ولی به طور کلی حضور سوریه ای ها به یک مسئله بغرنج درترکیه تبدیل نشد. هرگز کسی با احساسات مردم ترکیه بازی نکند. به سوریه ای ها حق شهروندی داده نخواهد شد. این تماما به عنوان یک ابزار انتخاباتی مورد استفاده قرار میگیرد.

نعمان قورتولموش درزمینه  حمایت کشورهای اروپایی ازکودتاگران فتوگفت: این غیرقابل قبول است. این اقدامی غلط است. این حمایت علنی از باند راهزنان به نام سازمان تروریستی فتح الله گولن محسوب میشود. استرداد فوری برخی ز منسوبین این سازمان تروریستی که به اروپا پناهنده شده ودرآینده نیزممکن است پناهنده شوند، لازمه دوستی این کشورها با ترکیه است.

 

 

 

 

 اخبار مربوطه