Bu gün Ramazan bayramıdır

Bu gün Allahın әmri ilә bir ay sәhәr günәş doğmadan axşam gün batanadәk oruç tutan müsәlmanların Ramazan bayramı başlayır.

Bu gün Ramazan bayramıdır

Bu gün Allahın әmri ilә bir ay sәhәr günәş doğmadan axşam gün batanadәk oruç tutan müsәlmanların Ramazan bayramı başlayır.

Uç gün әrzindә dünyanın hәr tәrәfindә yaşayan müsәlmanlar bir-biri ilә bayramlaşacaq.

Sevgi vә qardaşlığın, dostluğun әn yüksәk sәviyyәlәrә  çatdığı Ramazan bayramının bütün bәşәriyyәtә sevinç bәxş etmәsini dilәyirik.Әlaqәli Xәbәrlәr