Rumıniya Baş naziri Viorika Dansila bu gün  Türkiyәyә sәfәr edәcәk

Türkiyә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumata әsasәn, oktyabrın 15-dә (bu gün) Türkiyәyә sәfәr edәcәk Rumıniya Baş naziri Viorika Dansila Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan tәrәfindәn qәbul edilәcәk.

Rumıniya Baş naziri Viorika Dansila bu gün  Türkiyәyә sәfәr edәcәk

Rumıniya Baş naziri Viorika Dansila (Viorica Sancila) Türkiyәyә sәfәr edәcәk.

Türkiyә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumata әsasәn, oktyabrın 15-dә (bu gün) Türkiyәyә sәfәr edәcәk Rumıniya Baş naziri Viorika Dansila Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan tәrәfindәn qәbul edilәcәk.

Sәfәr çәrçivәsindә ikitәrәfli әlaqәlәr, regional vә beynәlxalq mәsәlәlәr müzakirә olunacaq, hәmçinin müxtәlif sahәlәrdә әmәkdaşlığa dair müqavilәlәr imzalanacaq.

Sәfәr çәrçivәsindә baş tutacaq görüşlәr 2011-ci ildә strateji tәrәfdaşlıq sәviyyәsinә yüksәldilәn  Türkiyә-Rumıniya münasibәtlәrinin inkişaf etdirilmәsi baxımından böyük әhәmiyyәt kәsb edir.Әlaqәli Xәbәrlәr