تورکیه قوراللی کوچلری، تروریست گروهی نینگ عراق نینگ شمالیده گی آدرسلرینی نشان آلماقده

تورکیه قوراللی کوچلری، تروریست گروهی نینگ عراق نینگ شمالیده گی آدرسلرینی نشان آلماقده.

تورکیه قوراللی کوچلری، تروریست گروهی نینگ عراق نینگ شمالیده گی آدرسلرینی نشان آلماقده

تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالیده گی تروریست جنگریلریگه قره ته عملیات اویوشتیرماقده

تورکیه قوراللی کوچلری، تروریست گروهی نینگ عراق نینگ شمالیده گی آدرسلرینی نشان آلماقده.

قوراللی کوچلر تامانیدن بیریلگن معلوماتگه کوره، عراق نینگ شمالیده جایلشگن زب، حاکروک و قندیل منطقه لریگه قره ته هوایی عملیات اویوشتیریلگن.

خوددی شو هوایی عملیاتلر نتیجه سیده تروریست جنگریلری تامانیدن پناهگاه و موضوع اوله راق استفاده قیلینگن جایلر نشانگه آلینیب ویران قیلینگن.


لیبل: شمال , عراق

علاقه لی ینگی لیکلر