ترکیه نینگ عراق گه سفر بوییچه هوشداری

ترکیه نینگ عراق گه سفر بوییچه هوشداری

ترکیه نینگ عراق گه سفر بوییچه هوشداری

ترکیه عراق نینگ شمالی گه سفر قیلیش نی ریجه له گن یاکه حاضر او ییرده بولگن کیشیلرنینگ احتیاط بولیش لری کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیردی. 


لیبل: عراق , ترکیه

علاقه لی ینگی لیکلر