پاندالر چین دن اندونزیا گه قره ب حرکت قیلدی

کتته - کتته چین پاندالری 10 ییل بوییچه حیات کیچیره جگی اندونزیا سفری باشلندی. بولر اوچون اندونزیا ده خاص میط تیارلندی.