ترامپ کوپلب بحران لرگه سبب بولدی

امریکا قوشمه ایالتلری دولت رهبری دونالد ترامپ اقتدار گه کیلگن کوندن بیری جهان بویلب کوپلب بحران لرگه سبب بولگن وضعیتده.