ترامپ گه قرشی عکس العمل کورسه تیلماقده

ایران بیلن بولگن هستوی کیلیشوودن چیکیلگن امریکا قوشمه ایالتلری دولت رهبری دونالد ترامپ گه قرشی عکس العمل کورسه تیلماقده