بالیود یولدوزی امیرخان ترکیه گه کیلدی

بالیود یولدوزی امیرخان ترکیه گه کیلدی. هندوستان نینگ تنیقلی سینما صنعتچی سی امیرخان اسمی بیلن مشهور بولگن عامر خان توناوون آقشام ترکیه نینگ استانبول شهری گه کیلدی.