سویدنده افغان مهاجر لر گه حمله قیلیندی.

سویدنده یشیتگن بعضی افغان ییگیت لر مظاهره قیلدی.  خودی منه شوو ییگیت لر گه ایسه حمله قیلیندی.