تورکیه ده اونلب افغانستانلیک قاچقین اوشلندی

اوشبو قاچقین لر تورکیه نینگ چَنَق قلعه ولایتیده اوشلنگن

تورکیه ده اونلب افغانستانلیک قاچقین اوشلندی

تورکیه نینگ چنق ولایتی آیواجیک اولسواللیگیده ناقانونی یوللر بیلن یونان گه اوتیش گه حرکت قیلیاتگن 37 نفر افغانستانلیک قاچقین اوشلندی. 

اوشلنگن اوشبو قاچقین لر آره سیده عیال لر و باله لر هم موجود. 

اوشله نیب پولیس مرکزی گه آلیب باریلگن اوشبو افغانستانلیک قاچقین لر گه کییم- کیچک و غذایی مواد ترقه تیلدی.

خوددی شوو افغانستانلیک لر آیواجیک اولسواللیگی مهاجرت اداره سی گه تاپشیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر