تورکیه ده عسکرلرگه قره ته تروریستیک هجوم اویوشتیریلدی

یول کناریده اورنه تیلگن انفجار ماده سی پارتله تیلگن

تورکیه ده عسکرلرگه قره ته تروریستیک هجوم اویوشتیریلدی

حقاری نینگ یوکسک اوا تومنیده عسکری واسطه اوته یاتگن پیتده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا جنگریلری تامانیدن اویوشتیریلگن هجومده 4 عسکر شهید بولیب، 4 عسکر یره لندی.

یوکسک اوانینگ ایسین دره منطقه سیده ترور تشکیلاتی پی کاکا اعضاسی تروریستلر تامانیدن یولگه اورنه تیلگن انفجار ماده سی عسکری واسطه اوته یاتگن پیتده پارتله تیلگن.

انفجارنینگ آرتیدن یره لنگن عسکرلر کسل خانه گه انتقال بیریلر ایکن، هجومنی عملگه آشیرگن تروریستلرنی اوشلب آلیش اوچون منطقه ده عملیات باشله تیلگن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر