اروپا UEFA قهرمانلر لیگی دایره سیده گالاته سرای جماعه سی نینگ رقیب لری معلوم بولدی

شو دایره ده گالاته سرای D  گروپده اورین آلدی.

اروپا UEFA قهرمانلر لیگی دایره سیده گالاته سرای جماعه سی نینگ رقیب لری معلوم بولدی

اروپا UEFA قهرمانلر لیگی دایره سیده گالاته سرای جماعه سی D  گروپده اورین آلدی. خوددی شو گروپده روسیه دن لوکوموتیف مسکو، پورتگال دن پورتو و آلماندن شلکی 04 جماعه لری بیلن رقابت قیله دی.

گالاته9 سرای اوشبو بیله شوولرده 1 مسابقه سیده استانبول تورک تیلیکوم استدیومیده 18 سپتامبر تاریخیده لوکوموتیف مسکو جماعه سی بیلن اوچره شه دی.  

D  گروپده اورین آلگن جماعه لرنینگ بیله شوو تقسیم اوقاتلری قوییده گیچه:

18 سپتامبر سه شنبه کونی:

گالاته سرای – لکوماتیف مسکو، شلکی 04 – پورتو

03 اکتوبر چهارشنبه کونی: پورتو – گالاته سرای، لوکوماتیف مسکو – شلکی 04

24 اکتوبر چهارشنبه کونی: گالاته سرای – شلکی 04، لوکوماتیف مسکو- پورتو

06 نوامبر سه شنبه کونی: شلکی 04 - گالاته سرای، پورتو – لوکوماتیف مسکو

28 نوامبر چهارشنبه کونی: لوکوماتیف مسکو – گالاته سرای، پورتو- شلکی 04

11 دسامبر گالاته سرای – پورتو، شلکی 04 – لوکوماتیف مسکو

بیلشه شوولری بولیب اوته دی.علاقه لی ینگی لیکلر