اروپا قهرمانلر لیگی فوتبال مسابقه لری بولیب اوته دی

اروپانینگ تورلی اولکه لریده اوچره شوولر بولیب اوته دی

اروپا قهرمانلر لیگی فوتبال مسابقه لری بولیب اوته دی

اروپاده قهرمانلر لیگی مسابقه لری بوگون کیچقرون و ایرته گه اروپانینگ تورلی اولکه لریده بولیب اوته دی. شو چوکاتده تورکیه نینگ بیشیکتاش جمغرمه سی بیلن پورتگال نینگ پورتو جمغرمه سی آره سیده ایرته گه تورکیه وقتی بیلن کیچقرون ساعت 21:45 ده افغانستان وقتی بیلن 23:15 ده بولیب اوته دی.

مسابقه نی انگلستان لیک حکم انتونی تایلر آلیب باره دیعلاقه لی ینگی لیکلر