تورکیه – هسپانیا باسکیتبال ملی جمغرمه لری اوچره شووی بولیب اوته دی

تناون آقشم تورکیه لیتونیاگه قرشی مغلوبیت گه اوچره دی

تورکیه – هسپانیا باسکیتبال ملی جمغرمه لری اوچره شووی بولیب اوته دی

تورکیه ملی جمغرمه سی، اروپا 2017 – ییلی دی گروهی مسابقه لری چوکاتیده لیتونیاگه قرشی 89-79 لیک نتیجه بیلن مغلوبیت گه اوچره دی.

اوشبو نتیجه بیلن تورکیه اوز گروهیده 4 نچی اوریننی الیب 16 تیم قطاریگه جای آلیش گه موفق بولدی. 16 گروهی مسابقه لری چوکاتیده تورکیه – هسپانیا بیلن سپتمبر آیی نینگ 10 – کونی اوچره شه دی.علاقه لی ینگی لیکلر