ترکیه ملی فوتبال تیمی نینگ ترینرلیگی گه خارجی بیر کیشی کیلتیریلدی

رومانیالیک Mircea Lucescu بیلن کیلیشیلدی

ترکیه ملی فوتبال تیمی نینگ ترینرلیگی گه خارجی بیر کیشی کیلتیریلدی

ملی تیم لوچسکوگه تسلیم ایتیلدی

فاتح تریم بیلن کیلیشوونی فسخ قیلگن ترکیه فوتبال فدراسیونی ملی تیم گه ترینر اوله راق کیلتیره دیگن کیشینی هم معلوم قیلدی. شنول گونش بیلن بولگن اوچره شووده نتیجه قولگه کیریتیلمه دی. کیین ترکیه ده گالاته سرای و بیشیکتاش بیلن قهرمان لیکلرگه ایریشگن میرسیا لوچسکو Mircea Lucescu بیلن کیلیشدی. فدراسیون باشلیغی ییلدیریم دیمیر اورن تناون کون رومانیاگه باریب کریشدی و 2+1 ییل لیک کیلیشووگه باردی. ایرته گه امضا قیلینه دی.علاقه لی ینگی لیکلر