4. اسلامي بیردملیک اویینلری بولیب دوام ایتماقده

ترکیه بیرینچی آذربایجان ایسه ایککینچی اوریننی آلیب تورگن

4. اسلامي بیردملیک اویینلری بولیب دوام ایتماقده

 

ترکيه 4. اسلامي بیردملیک اویینلری نینگ 5- کونیده 54 مدال قولگه کیریتدی.

4. اسلامي بیردملیک اویینلری نینگ 5- کونی ترکيه 54 آلتین، 45 کوموش و 38 برونز بولیب جمله 137 مدال ساورینی بولدی.

آذربایجان نینگ پایتختی باکوده اویوشتیریلگن مسابقه لرده 137 مدال بیلن بیرینچی ا‌ورینده جای آلگن ترک سپورتچیلر‌دن کیین میزبان آذربایجان 50 آلتین، 29 کوموش و 20 برونز بولیب توپلم 99 مدال بیلن ایکّینچی ا‌وریننی آلدی.علاقه لی ینگی لیکلر