انگلستانده تورک تجارت مرکزی قوریلدی

تجارت وزیری باریب آچیلیش قیلدی

انگلستانده تورک تجارت مرکزی قوریلدی

تورکیه تجارت وزیری رخسار پیکجان، انگلستان نینگ پایتختی لندنده تورک تجارت مرکزی نینگ آچیلیشنی قیلدی.

مذکور وزیر، تورک تجارت مرکزیده گی سرامیک، ساختمان، معماری و نقشه بیلن تیگیشلی شرکتلرنینگ محصوللرینی تیکشیریب بیلگی آلدی.

تورک تجارت مرکزی، انگلستانده خلق ارا مقیاسده فعالیت قیلووچی شرکت دفترلری جایلشگن Clerkenwell منطقه سیده 5 قواتلی بیر بناده توپلم 960 متر مربع لیک ساحه خذمت بیرماقده دیر.

خوددی شو تورک تجارت مرکزیده 13 شرکت فعالیت آلیب بارماقده.علاقه لی ینگی لیکلر