افغانستانلیک لر تورکیه دن اینگ کوپ اوی ساتیب آلگن چیت ایللیک لر لستیده اورین آلدی

میلادی 2018 نچی ییلیده تورکیه ده چیت ایللیک لر گه مینگلب اوی ساتیلدی

افغانستانلیک لر تورکیه دن اینگ کوپ اوی ساتیب آلگن چیت ایللیک لر لستیده اورین آلدی

افغانستان وطنداش لری میلادی 2018 نچی ییلیده تورکیه دن اینگ کوپ اوی ساتیب آلگن کیشی لر لستیده اورین ایگلله دی. 

بیراق, جاری ییلده تورکیه دن اینگ کوپ اوی ساتیب چیت ایللیک لر عراق لیک لر دن عبارت بولدی.

عراق لیق لر 272, سعودی عربستانلیک لر 160, افغانستانلیک لر 124, روسلر 121 و کویت لیک لر ایسه 108 اوی ساتیب آلدی. 

شونده ی قیلیب افغانستان لیک لر اوشبو خصوصده اوچینچی اورین نی ایگلله دی. علاقه لی ینگی لیکلر